Compromís Ambiental i Energètic

El Gran Teatre del Liceu, conscient de la importància de la protecció del medi ambient, té implantat un sistema de Gestió Ambiental i Energètic, mitjançant el qual vol contribuir a la seva preservació.

El Gran Teatre del Liceu va ser el primer Teatre europeu que va obtenir l’any 2004 la certificació del Sistema de Gestió Ambiental conforme a la norma ISO 14.001, complint amb estàndards internacionals dels sistemes de gestió ambiental, i també la certificació EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme), complint amb el reglament europeu dels sistemes d’ecogestió i ecoauditoria.

El registre EMAS és un sistema que promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions. Amb la implantació d’aquest Sistema de Gestió Ambiental, el Gran Teatre del Liceu té un compromís per desenvolupar la seva tasca amb el màxim respecte i utilitzar totes les eines que estiguin al seu abast per millorar el seu comportament ambiental.

Encara que el Teatre no és una entitat especialment contaminant, sí que pot contribuir gestionant els recursos de la millor manera possible per tal de minimitzar el impacte que es pugui produir. 

L’abast del sistema agrupa totes aquelles activitats que es desenvolupen en les instal·lacions que formen el Gran Teatre del Liceu i els impactes ambientals relacionats. Aquest sistema és una eina d’autoavaluació per valorar els impactes ambientals i energètics associats a l’activitat del Teatre. A partir d’aquest coneixement, es desencadena un procés de millora contínua en el treball diari per minimitzar aquests impactes i finalment s’estableixen uns mecanismes d’autocontrol per vetllar pel bon funcionament de tota l’estructura del sistema.

L’any 2011, el Gran Teatre del Liceu obté la certificació que acredita el seu Sistema de Gestió Energètica conforme a la norma UNE EN 16.001, i l’any 2013 obté la certificació ISO 50.001 que va substituir l’anterior norma, convertint-se d’aquesta manera en el primer Teatre d’òpera d’Europa en assolir aquesta distinció.

L’any 2016 i, amb l’esperit de ser exemple a seguir i d’encoratjar altres equipaments culturals, el Gran Teatre del Liceu obté el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Aquest distintiu és un sistema català d’etiquetatge ecològic que identifica i certifica de manera oficial que certs productes o serveis, superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

D’aquesta manera el Gran Teatre del Liceu integra tots els compromisos ambientals i tots els energètics en una mateixa Política Ambiental i Energètica, ambdós gestionats mitjançant un Sistema de Gestió Ambiental i Energètic (SGAiE), consolidant així aquests compromisos ambientals, l’eficiència energètica i la millora contínua.

Dins d’aquest procés de millora contínua, es fixen objectius anuals tant per millorar l’impacte ambiental de les activitats, com per aconseguir l’estalvi i l’eficiència energètica, que són auditats anualment.

El Teatre elabora cada temporada la Declaració Ambiental, document on es detallen tot el comportament ambiental i energètic, el grau d’assoliment dels objectius i l’acompliment amb els requisits legals i altres requisits. Aquesta Declaració Ambiental és un document públic i es pot trobar a la pàgina web del Teatre.

Un control dels aspectes ambientals i de l’estalvi energètic en termes d’il·luminació, climatització, estalvi d’aigua, materials, gestió de residus i formació ambiental ha permès assolir, durant la temporada 2019-2020, les següents fites:

  • S’ha dissenyat de nou l’informe de revisió per la Direcció, eina que permet fer el tancament de la temporada en termes ambientals i energètics, i previ a l’elaboració de la Declaració Ambiental. Amb aquest informe, es prenen les decisions necessàries respecte el desenvolupament del sistema de gestió.
  • S’ha fet formació de reciclatge ambiental i energètica a tot el col·lectiu del personal tècnic (aproximadament 1/3 de la plantilla del Teatre).
  • S’han aconseguit importants fonts de finançament dels fons FEDER, que han permès executar diverses inversions energètiques: Canvi de dos climatitzadors de l’edifici i continuació amb el canvi d’il·luminació a LED.
  • En general tots els consums (energia, aigua) disminueixen molt, conseqüència directa de la pandèmia del Covid-19. Per aquest mateix motiu, es considera aquesta temporada excepcional, a nivell ambiental i energètic i no comparable a d’altres.
  • S’ha treballat i millorat molt en la gestió i l’anàlisi dels residus, millorant la quantificació i incorporant noves fraccions de gestió.
  • S’han continuat incorporant diverses millores ambientals i energètiques en diferents contractes (neteja, reprografia i multifuncionals, vending, etc...).
  • Es continua contractant tota l’energia elèctrica 100% d’origen renovable.
  • S’ha continuat incorporant la valoració del comportament ambiental i energètic dels tallers d’escenografies en les darreres licitacions. Tanmateix, a diferents licitacions d’escenografies, s’han incorporat criteris de cicle de vida de la producció.

 

 

 

Documentació